Gebruikersvoorwaarden

Alleo Terms & Conditions For Individual Users – Nederlandstalige Samenvatting 

Versie: 1.4

Ingangsdatum: 06/01/2023

Van toepassing op de volgende mobiele applicatie: Alleo (voorheen YourCampus)

Alleo B.V. ("Alleo") biedt een geïntegreerd platform aan voor employee benefits, door middel van een mobiele app ("Mobiele App") en een ("Website") met daarop informatie met betrekking tot de Diensten die Alleo aanbiedt ("Dienst(en)"). De Mobiele app stelt Gebruikers (“Gebruikers”) in staat om gebruik te maken van experiences en aanbiedingen van derden (“Partners”) en/of een budget zoals aan u aangeboden wordt door uw Werkgever (“Werkgever”, “Klant”). 

De algemene voorwaarden (“Overeenkomst”) hebben betrekking op uw individuele toegang tot en gebruik van de Diensten en zijn van toepassing op u als Gebruiker van de Diensten. Aanbiedingen en/of experiences zoals aangeboden door de Partners worden vastgelegd in een separate overeenkomst (“Leveringsovereenkomst”) tussen u en de Partner, waar Alleo geen partij is. Alleo faciliteert enkel het aanbieden van benefits met behulp van de Diensten. Indien er algemene voorwaarden van toepassing zijn op een bestelling zoals beschikbaar gesteld door een bepaalde Partner, zal de betreffende overeenkomst door de Partner beschikbaar worden gesteld voordat de bestelling wordt afgerond. Met het plaatsen van bestelling voor benefits gaat u akkoord de overeenkomst van de Partner in combinatie met de bestelling als zodanig. 

Door middel van het gebruik van de Diensten, gaat u akkoord met de Overeenkomst. Uw accountregistratie als Gebruiker houdt in dat u in staat bent de Overeenkomst op elektronische wijze te ontvangen, downloaden en, indien vereist, af te drukken. 

1. Aanvaarding van de Overeenkomst

1.1 Na afloop van de registratie van uw account, dient u akkoord te gaan met de Overeenkomst voordat u gebruik kunt maken van de Diensten.  Door het aanvaarden van de Overeenkomst, of door toegang tot of gebruik te maken van de Diensten, verklaart u het volgende:

 1. U bent tenminste 16 jaar oud; 
 2. U bent niet een persoon die is uitgesloten van het ontvangen van de Diensten op grond van Nederlandse wetgeving of andere toepasselijke rechtsgebieden; en
 3. Alle informatie die u gedurende de registratie aan de Diensten verstrekt is waarheidsgetrouw en correct. 

1.2 Alleo behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Overeenkomst aan te passen. Een herziene versie van de Overeenkomst treedt onmiddellijk in werking na deze wordt geplaatst op  https://www.alleo.nl/user-terms-conditions. Het gebruik blijven maken van de Diensten na kennisgeving van een herziene versie, wordt beschouwd als een aanvaarding van de hernieuwde versie van de Overeenkomst. 

2. Alleo Service

2.1 U heeft een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht gedurende de termijn (zoals hieronder gedefinieerd) om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Dienst, het budget uit te geven en/of de benefits in te wisselen die u zijn aangeboden door uw Werkgever en/of Partners. Behoudens de uitdrukkelijke licenties worden geen andere rechten verleend door Alleo. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend zijn voorbehouden.


2.2 U bent verantwoordelijk voor het hebben van een adequate internetverbinding, software en hardware om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Diensten. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor het aanschaffen en onderhouden van alle hardware, software en telecommunicatiediensten die nodig zijn om verbinding te maken met de Diensten en voor het betalen van alle toegangskosten van derden (bijv. vergoedingen aan uw internetprovider).

3. Gebruik van de dienst

3.1 Acceptabel gebruik. In deze bepaling van de Overeenkomst wordt uitgelegd op welke wijze het gebruik door u, andere Gebruikers of derden niet is toegestaan. 


3.2 Kennisgeving van ongeoorloofd gebruik. U dient Alleo onmiddellijk in kennis te stellen van elk onbevoegd gebruik waarvan u op de hoogte bent. U zult alle mogelijke maatregelen treffen om het onbevoegde gebruik te staken, en indien nodig, medewerking verlenen aan Alleo indien dit redelijkerwijs mogelijk is. 

4. Wijzigingen en updates van de Dienst

4.1 Alleo behoudt zich te allen tijde het recht voor om de functies, functionaliteit, inhoud of andere aspecten van de Diensten aan te passen. De Overeenkomst is van toepassing op alle nieuwe functies die de bestaande Diensten uitbreiden of verbeteren. Alleo kan niet garanderen dat Diensten en/of benefits beschikbaar blijven.

4.2 Alle aanbiedingen en prijzen van Partners in de Mobiele App kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. 

5. Gebruikersaccount 

5.1 Account Registratie. Om toegang te verkrijgen tot de Diensten, ontvangt u een login voor de Mobiele App van uw Werkgever. Uw Werkgever zal daartoe gegevens verstrekken aan Alleo. 

5.2 Accountbeveiliging. U bent de enige die uw account mag gebruiken. U bent zelf gehouden om vertrouwelijk met uw wachtwoord om te gaan, en deze niet met derden te delen of een derde de Dienst namens u te laten gebruiken. Indien bij u het vermoeden rijst dat misbruik van uw account heeft plaatsgevonden, dient u ons daar onmiddellijk van op de hoogte te stellen. U dient zich ervan bewust te zijn dat u verantwoordelijk bent voor alle acties die via uw account plaatsvinden, ongeacht of u daadwerkelijk zelf deze handelingen heeft uitgevoerd. 

6. Belastingen

6.1 De Belastingdienst kan uw terugbetaling van benefits beschouwen als belastbaar inkomen. Verder kan uw Werkgever het aanbieden van benefits aan de Belastingdienst melden als een aan u verstrekte aanvullende vergoeding. U bent samen met uw Werkgever verantwoordelijk om te bepalen u de verzilvering van benefits als bijkomende inkomsten moet opnemen bij uw belastingaangifte. U gaat ermee akkoord Alleo en haar Partners te vrijwaren en schadeloos te stellen voor elke claim van een belastingdienst in verband met het gebruik van de Dienst of het verzilveren van benefits.

7. Opzegging en beëindiging

7.1 Duur. De Overeenkomst blijft van kracht en u behoudt toegang tot de Diensten tot: 

i. Uw Werkgever zijn commerciële relatie met Alleo beëindigt; 

ii. Alleo uw account beëindigt wegens schending van de Overeenkomst; of 

iii. Uw account wordt opgezegd in overeenstemming met de Overeenkomst.  

7.2 Beëindiging. Uw account kan worden opgezegd door een e-mail te sturen naar support@alleo.nl. Alleo kan uw account onmiddellijk opschorten of de Overeenkomst beëindigen indien u de Overeenkomst schendt. Daarnaast behoudt Alleo het recht voor om de toegang tot de Diensten tijdelijk op te schorten, indien dit noodzakelijk wordt geacht. 

7.3 Effect van beëindiging. Bij beëindiging van de Overeenkomst of annulering van uw account, komen alle rechten die aan u zijn verleend krachtens de Overeenkomst onmiddellijk te vervallen en krijgt u geen toegang tot en staakt u al het gebruik van de Dienst. De beëindiging van de Overeenkomst is niet van invloed op de Leveringsovereenkomst die tussen u en een Partner is gesloten.

8. Diensten en content gelinkt aan derden

8.1 De Website, Mobiele App en de Diensten kunnen functies en functionaliteiten bevatten die u linken naar inhoud van derden. Dergelijke websites staan niet onder controle van Alleo. Alleo is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van een gelinkte website, of wijzigingen van dergelijke websites die door derden worden onderhouden. Het plaatsen van een link naar een andere website houdt niet in dat de (inhoud van de) website is goedgekeurd door Alleo of haar licentiegevers. 

9. Voorwaarden voor de verzilvering van benefits

Het aan u toegekende Budget is inwisselbaar voor bepaalde goederen, diensten of benefits door een daarbij vermelde Partner. U erkent en gaat ermee akkoord dat: 

 1. de Partner de verstrekker is van een benefit en enkel deze Partner verantwoordelijk is voor de levering van goederen en diensten. In dat kader is ook enkel die Partner aansprakelijk voor schade die u direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, zou lijden, ongeacht of deze verband houden met het gebruik of de inwisseling van een benefit. 
 2. Alleo is niet aansprakelijk voor enig financieel verlies of verbeurde tegoeden als gevolg van annuleringen of herschikkingen.

U erkent tevens en stemt ermee in dat er risico's verbonden kunnen zijn aan het bijwonen van en deelnemen aan het door U gekozen benefit. U doet afstand van en ontslaat Alleo en haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, werknemers en agenten van alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit of verband houden met handelingen, fouten, schendingen, onjuiste voorstellingen van zaken, wangedrag, wanprestatie of nalatigheid van een Partner, het niet beschikbaar zijn van een benefit of wanneer u verhinderd bent een benefit in te wisselen. Beschrijvingen van de producten of diensten waarvoor op de Website reclame wordt gemaakt, worden verstrekt door de Partners en aangepast door Alleo. Alleo is niet verantwoordelijk voor performance, beschikbaarheid of kwaliteitsclaims in verband met benefits. 

Alleo mag de identiteit van een Gebruiker verifiëren voorafgaand aan de verwerking van een verzilvering van een benefit. Alleo kan besluiten de benefit niet aan een bepaalde gebruiker toe te kennen, indien dit redelijkerwijs noodzakelijk wordt geacht om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of als reactie op gevallen van verkeerde voorstelling van zaken, fraude of bekende of potentiële schendingen van de wet of de Overeenkomst. Indien een benefit niet langer beschikbaar blijkt te zijn voorafgaand aan de plaatsing van de bestelling en/of tijdens de verwerking daarvan, zal Alleo de bestelling annuleren of niet verwerken. Alleo behoudt zich het recht voor geplaatste bestellingen voor de verzilvering van een benefit waarvan de prijs als gevolg van een fout onjuist op de Dienst is geplaatst, niet te verwerken of te annuleren. In beide gevallen zal Alleo u hiervan op de hoogte stellen. 

10. Eigendomsrechten

10.1 Onze Eigendomsrechten. Alleo bezit en behoudt alle rechten, aanspraken en belangen in en op:  

 1. de Mobiele App, Website, and/of Diensten met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten daarop;  en
 2. alle operationele en prestatiegegevens met betrekking tot uw gebruik van de Diensten. Alleo kan deze prestatiegegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor haar zakelijke doeleinden. Alleo zal geen Prestatiegegevens openbaar maken aan niet-gelieerde derden, tenzij deze Prestatiegegevens anoniem of niet-identificeerbaar zijn gemaakt, of in geaggregeerde vorm openbaar zijn gemaakt, in alle gevallen zodanig dat de Prestatiegegevens uw identiteit, uw vertrouwelijke informatie of enige persoonlijk identificeerbare informatie die u toebehoort niet onthullen.

10.2 Uw Rechten. U behoudt alle rechten, aanspraken en eigendomsbelangen in en op de informatie die door of namens u is verstrekt, ingevoerd of geüpload naar de Diensten (“Data”). Alleo heeft geen recht, titel of belang in enige persoonlijk identificeerbare informatie opgenomen in of gerelateerd aan uw Data. 

10.3 Merken. De Website en/of Mobiele App bevatten waardevolle merken van Alleo, maar ook van andere entiteiten met hun toestemming. Alleo claimt geen eigenaar te zijn van of verwantschap te hebben met merken van derden die op de Website en/of Mobiele App verschijnen. U mag geen van deze merken gebruiken of tonen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alleo of de eigenaar van een dergelijk merk.

11. Elektronische communicatie

Alleo is gerechtigd u via elektronische weg berichten te sturen met betrekking tot de Diensten. In het geval dat er dergelijke berichten naar u worden verzonden, wordt u de mogelijkheid geboden om u af te melden voor het ontvangen van toekomstige berichten. 

12. Afstand van garantie

U stemt ermee in dat elk gebruik van de Diensten door u op eigen risico is. Voor zover is toegestaan onder het toepasselijk recht, geeft Alleo geen verklaringen of garanties af ten aanzien van verhandelbaarheid, bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk. Bovendien garandeert Alleo niet dat de toegang tot de Dienst of Website ononderbroken, foutloos of vrij van schadelijke componenten zal zijn, of dat informatie verkregen accuraat of betrouwbaar zal zijn. Alleo is niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies of schade die zou kunnen voortvloeien uit het handelen of nalaten van Partners of indien u niet in staat bent benefits te verzilveren.

13. Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover is toegestaan onder het toepasselijk recht, zijn Alleo, of haar functionarissen, werknemers of Partners niet aansprakelijk zijn jegens u (of enige partij die via u claimt) voor winstderving, verlies van zakelijke kansen, verlies van gegevens, of enige indirecte, bijzondere, incidentele, gevolg-, voorbeeld- of bestraffende schade. Alleo en haar functionarissen en werknemers zijn niet aansprakelijk voor enige schade voor persoonlijk of lichamelijk letsel of emotioneel leed voortvloeiend uit of in verband met: 

 1. de Overeenkomst; 
 2. het gebruik of niet kunnen gebruiken van de Website of Mobiele App of gerelateerde content
 3. alle communicatie, interacties of ontmoetingen die U heeft met iemand waarmee U contact heeft of die U ontmoet via, of als gevolg van, Uw gebruik van de Website of Mobiele App, zelfs indien Alleo of haar functionarissen en werknemers op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade; en/of
 4. handelingen, fouten, ommissies, verklaringen, garanties, inbreuken of nalatigheid van Partners of derden voor enig persoonlijk letsel, overlijden, materiële schade of andere schade of kosten die daaruit voortvloeien.

Voor zover is toegestaan onder het toepasselijk recht, is de maximale aansprakelijkheid van Alleo en haar functionarissen en werknemers voor verliezen of schade die u lijdt in verband met de Diensten, Website of de Overeenkomst beperkt tot het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij van Alleo wordt uitgekeerd.

Alleo kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade die u (of een partij die via u claimt) zou hebben geleden door handelingen van een Partner onder de Leveringsovereenkomst. 

Alleo is niet aansprakelijk of wordt geacht in gebreke te zijn voor enige vertraging of tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of onderbreking van de Dienst als direct of indirect gevolg van een handeling of omstandigheid die buiten haar redelijke controle, schuld of nalatigheid valt. Alleo is dan ook niet aansprakelijk en doet geen terugbetaling in geval van vertraging, annulering, overboeking, staking, overmacht of andere oorzaken buiten haar directe controle, en is niet verantwoordelijk voor eventuele extra kosten, omissies, vertragingen of handelingen van enige overheid of autoriteit.

14. Diverse bepalingen

14.1 Entire Agreement. De Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst die tussen partijen met betrekking tot de Diensten. Het vervangt eerdere afspraken tussen partijen, waaronder oudere versies van de Overeenkomst.  

14.2 Overdracht. U mag de Overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk overdragen. Alleo behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen, zonder u daarover vooraf in te hoven lichten. 

14.3 Geen verklaring van afstand. Indien Alleo nalaat een bepaling van de Overeenkomst af te dwingen of rechtsmiddelen krachtens de Overeenkomst uit te oefenen, mag dit niet worden opgevat als een verklaring van afstand van het recht om een dergelijke bepaling te doen gelden of daarop een beroep te doen.

14.4 Onafhankelijke contractanten. De relatie die tussen de partijen bestaat is die van onafhankelijke contractspartijen. 

14.5 Geen derde-begunstigden. De Overeenkomst is uitsluitend ten behoeve van de partijen en er zijn geen derde-begunstigden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

14.6 Scheidbaarheidsclausule. Indien een bepaling uit de Overeenkomst ongeldig, onwettig of niet-uitvoerbaar blijkt te zijn, dan wordt die bepaling zo veel mogelijk uitgelegd in overeenstemming met de oorspronkelijke partijbedoelingen. De geldigheid en uitvoerbaarheid van de overig bepalingen blijft onaangetast. 

14.7 Toeppasselijk recht. Nederlands recht is van toepassing op de Overeenkomst. Enkel de Nederlandse rechter te Amsterdam is bevoegd om kennis te nemen van geschillen die voortvloeien of verband houden met de Overeenkomst. 

14.8 Overeenkomst bindend voor opvolgers. De bepalingen van de Overeenkomst zijn bindend voor en komen ten goede aan de partijen, hun erfgenamen, beheerders, opvolgers en rechtverkrijgenden.

14.9 Geldigheid na beëindiging. Anders dan uw toegang tot en gebruik van de Dienst, blijven de overige bepalingen afkomstig uit de Overeenkomst na beëindiging onverminderd van kracht. 

15. Welke persoonlijke informatie wordt verzameld 

De wijze waarop informatie wordt verzameld, en hoe persoonlijk informatie wordt gebruikt en bewaard, wordt gedetailleerd beschreven in het privacybeleid van Alleo. Dit beleid kan worden geraadpleegd via deze pagina: https://alleo.nl/static/privacy-policy/.

16. Contactgegevens

Indien u contact wenst op te nemen, kunt u een mail sturen naar support@alleo.nl.